Workshops / Gweithdai

Do you want to become an expert at promoting your own vision and values as a company or business and have the skills and resources to do it utterly professionally? Whether it be making a speech, a business pitch, a corporate video or simply conveying a message to your staff, public speaking is a skilled art form that requires both confidence and charisma.

 

Using an autocue can help you deliver your speech or message more effectively but is also a skill that can sometimes be hard to master.

 

So, at Cuebox, we are very excited to be able to team up with Gwenno Dafydd, Coach, Mentor and Trainer with over 30 years of experience in Broadcasting, Business and Education, to offer 2 hour long workshops that are designed to help you stand up and deliver a concise and confident presentation, conveying a professional and positive image of both yourself and your company.

 

The workshops will include an initial read-through of a speech from an autocue, where you will be filmed and then get to view the footage back. From this Gwenno will work with you and use her wealth of knowledge, expertise and experience to give you step by step advice and instruction on how to improve your confidence and delivery. We will then do a final recording of the same speech, and you'll be utterly astounded at the difference. You'll read that auto-cue like a true-pro!

 

The workshops can be on a 1 to 1 basis for a more tailored and intense experience, or if you have a group of staff who you think would benefit from the workshop, we can cater for up to 8 people per session, we can come to your place of work or a preferred location where you feel most at ease.

 

The workshop is aimed at anyone looking to improve their confidence and presentation skills in any arena: giving a speech, appearing in a corporate or training video, hosting a seminar or webinar or starting a new job as a lecturer or teacher where talking to a group of people is essential.

 

You may be looking to improve your website with a welcome video but are a bit apprehensive about being in front of the camera, or even if you run a Broadcast/Media course, and want to add an extra element to give your students that extra bit of knowledge and hands-on experience. Whatever your needs……The "Before & After" experience will turbo-charge your confidence in convincing your customer or audience that your product provides the ideal solution to their problems. 

 

Contact us for further information. 

 

 

Ydych chi eisiau dod yn arbenigydd ar hybu eich gweledigaeth a'ch egwyddorion fel cwmni neu busnes a cael y sgiliau a'r adnoddau angenrheidiol i'w wneud mewn ffordd gwbl broffesiynol? Boed hynna drwy wneud araith, cais busnes, fidio corfforaethol neu darparu neges syml i'ch gweithlu, mae siarad yn gyhoeddus yn ffurf  o gelfyddyd sydd angen sgiliau carismataidd a hyderys.  

 

Drwy ddefnyddio 'autocue' gallwch gyflwyno eich araith neu eich neges mewn ffordd llawer yn fwy effeithiol ond maehefydyn sgilarbennigsydd weithiau yn annodd iawn i'w feistroli.

 

R'ydem ni yn Cuebox yn hynod o gyffroes i allu cyd-weithio gyda Gwenno Dafydd, Annogydd, Mentor a Hyfforddwraig sydd gyda dros 30 mlynedd o  brofiad o'r byd Darlledu,  Busnes ac Addysg, er mwyn cynnig gweithdai dwy awr o hyd sydd wedi eu teilwra i'ch galluogi i sefyll i fynu a cyflwyno araith  cryno ac hyderys fydd yn creu delwedd proffesiynol a positif ohono chi a'ch cwmni neu sefydliad.

 

Bydd y gweithdai yn dechre gyda  chi yn darllen eich araith ar yr autocue pan fyddwch yn cael eich ffilmio a cewch edrych n'ol ar y ffilm. O'r man yma fe fydd Gwenno yn gweithio gyda chi a defnyddio ei chyfoeth o wybodaeth, arbenigedd a phrofiad i roi cyngor cam wrth gam ar sut i wella eich cyflwyniad a'ch hyder. Wedi'r hyfforddiant, byddwn wedyn yn gwneud ricordiad terfynol o'r un araith ac fe fyddwch wedi rhyfeddu ar y gwahaniaeth. Byddwch yn darllen yr autocue na fel se fe'n ail natur i chi!

 

Gall y gweithdy fod 1 wrth 1 er mwyn profiad mwy dwys ac unigol, neu os oes grwp o staff gyda chi y chi'n meddwl  y bydde'n elwa o'r gweithdy, gallwn weithio gyda grwp o 8 fesul sesiwn, ac fe allwn unai ddod i'ch gweithle neu i leoliad o'ch dewis, ble bynnag y chi'n teimlo fwyaf cartrefol.

 

Mae'r gweithdy wedi ei anelu at unrhywun sydd yn awyddus i ddatblygu eu hunan hyder a'u sgiliau cyflwyno mewn unrhyw sefyllfa: cyflwyno araith, ymddangos mewn fidio hyfforddiant neu corfforaethol, cyflwyno seminar neu webinar neu dechre swydd newydd fel darlithydd neu athro/athrawes lle mae siarad gyda grwp o bobl yn hanfodol.Efalle eich bod yn edrych i wella golwg eich gwefan gyda fidio i groesawu darpar gwsmeriaid ond y chi damed yn swil am fod o flaen y camera, neu hyd yn oed y chi'n rhedeg cwrs Darlledu/Cyfryngau ac y chi eisiau ychwanegu elfen ychwanegol i'ch myfyrwyr a tamed o brofiad ymarferol? Bethbynnag yw eich anghenion ……..

Bydd profiad  'Cyn & Ar Ol yn trawsnewid eich hyder  ac yn argyhoeddi eich cwsmer a'ch cynilleidfa fod eich gwasanaeth yn cynnig datrysiad perffaith i beth bynnag yw eu problemau. 

 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a ni!

Gwenno card

Iaith Gwaith